Chứng nhận và giải thưởng

Top 100 sản phẩm vàng – dịch vụ vàng

Do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng

Top 50 sản phẩm & dịch vụ vàng 2012

Do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng

Giải thưởng tin & dùng 2013, 2014

Do Thời báo kinh tế Việt Nam và tạp chí tư vấn tiêu & dùng trao tặng

Giải thưởng thương hiệu mạnh 2013, 2014

Do Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng

ISO 13485:2016

Đạt chuẩn ISO

Xem thêm

Chứng nhận CGMP